A/ Cách đặt câu đơn giản là theo thứ tự: Wie + Doet wat + Wat/waar/hoe (Ai + làm cái gì+ ở đâu/ như thế nào)
vd: De docent staat voor de klas
( Wie: De docent + Doet wat: staat + Waar: voor de klas)
vd2: De cursist zit op een stoel
(Wie: De cursist + Doet wat: zit + Waar: op een stoel)
vd3: Ik ga naar huis
(Wie: Ik, Wat: ga, Waar: naar huis)

B/ Cách đặt câu phức tạp hơn một chút là theo thứ tự: Wie + Doet wat + Wanneer + Waar ( Ai + Làm Cái gì + Khi nào + Ở đâu)
vd: De docent + komt + om negen uur + op school
vd: Ajax + voetbalt +vanmiddag + tegen Feyenoord
vd: Ik + ga + morgen + naar Amsterdam
Hoặc có thể mang yếu tố thời gian đặt ở đâu câu: Wanneer + Doet wat + Wie + waar
vd: om negen uur + komt + de docent + op school
vd: vanmiddag voetbalt Akax tegen Feyenoord
vs: morgen ga ik naar amsterdam