Hầu hết các trường hợp bạn sẽ thêm “er” vào đuôi của tính từ khi muốn so sánh hơn, và thêm “st” khi muốn so sánh nhất

+ er, + st
oud – ouder – oudst
klein – kleiner – kleinst
kwiek – kwieker – kwiekst
wijd – wijder – wijdst
hard – harder – harst
mank – manker – mankst
mooi – mooier – mooist
chic (verbogen: chique) – chiquer – chicst
sexy – sexyer – sexyst

Khi tính từ bao gồm 2 nguyên âm giống nhau đi cùng nhau : aa, ee, oo, uu + một phụ âm–> khi chuyển sang dạng so sánh thì bỏ bớt một nguyên âm:
kaal – kaler – kaalst
heet – heter – heetst
rood – roder – roodst
ridicuul – ridiculer – ridicuulst

Khi một tính từ bao gồm một nguyên âm : a,e,i, o, u + một phụ âm –> khi chuyển sang dang so sánh thì nhân đôi phụ âm 
mat – matter – matste
klef – kleffer – klefst
wit – witter – witst
dom – dommer – domst
muf – muffer – mufst

Khi một tính từ kết thúc bằng một chữ “r” –> khi chuyển sang dạng so sanh thường thêm chữ “d” trước “er” 
naar – naarder – naarst
donker- donkerder – donkerst
zeer- zeerder – zeerst
duur – duurder – duurst

Khi một tính từ kết thúc bằng chữ “e” –> khi chuyển sang dạng so sánh thì thêm “r” vô thôi 
roze – rozer – meest roze (niet: rozest)*
timide – timider – timiedst (of: meest timide)*

Khi một tính từ kết thúc bằng chữ “s” –> khi chuyển sang so sánh hơn chữ “s” đổi thành “z” + “er” , còn ở dạng so sánh nhất thì “s” giữ nguyên , chỉ thêm “t” vào 
boos – bozer – boost
voos – vozer – voost
wijs – wijzer – wijst
hees – heser – heest
vers – verser – verst

Khi một tính từ kết thúc bằng chữ “f” –> hầu như khi chuyển sang so sánh hơn thì đổi thành “v” + “er”, còn so sánh nhất thì thêm vào “st” (quy tắc này ko đúng trong mọi trường hợp)
lief – liever – liefst
scheef – schever – scheefst
klef – kleffer – klefst

* So sánh nhất với “meest”
Khi mà một tính từ ở dang so sánh nhất có chữ “st” ở cuối làm cho việc phát âm khó hơn, thì người ta chuyển sang dùng cấu trúc “meest” + tính từ gốc

komisch – komischer – meest komisch
enthousiast – enthousiaster – meest enthousiast

Bạn có thể kết hợp “meest” với các tính từ (phát âm khó/ phức tạp), nhưng đối với các từ đơn giản thì ko áp dụng. Chẳng hạn như không xài “meest leuke” hoặc “meest oude”
Tính từ bất quy tắc: 
goed – beter – best

Mijn zus spreekt goed Nederlands

Ze spreekt beter Nederlands dan ik

Mijn jongste broertje spreekt het beste Nederlands.
weinig – minder – minst

Mijn oudste broer heeft weinig vrienden.

Hij heeft minder vrienden dan ik

Hij heeft de minste vrinden van ons allemaal

veel – meer – meest

Mijn zus heeft veel vrienden

Ze heeft meer vrienden dan ik

Mijn jongste broertje heeft de meeste vrienden

graag – liever – liefst

Mijn zus speelt graag tennis

Mijn jongste broertje speelt liever op straat

En mijn oudste broer speelt het liefste voetbal.