Onregelmatige werkwoorden in de onvoltooid tegenwoordige tijd (o.t.t)

a/ Động từ kết thúc bằng -n thay vì -en

Đây là quy tắc cho những động từ sau: gaan ( đi ), slaan ( đụng), staan (đứng), doen (làm), zien ( nhìn): bỏ -n ở đuôi, chỉnh lại chính tả của từ

gaan  slaan  staan  doen  zien

gaa-  slaa-    staa-   doe-  zie-

ga      sla       sta      doe     zie

sau đó áp dụng như động từ có quy tắc ở thì hiện tại đơn :

ik                    ga     sla     sta     doe     zie

je/jij/u            gaat  slaat  staat  doet   ziet

hij/zij/het       gaat  slaat  staat  doet   ziet

we/wij             gaan slaan  staan doen zien

jullie               gaan slaan  staan doen zien

ze/zij             gaan slaan  staan doen zien
Nhớ là ở câu hỏi khi “je” làm chủ ngữ thì bỏ “t” đi
–> ga je / sla je / sta je  / doe je/ zie je?b/ Komen
ik                    komje/jij/u            komthij/zij/het       komt

we/wij             komen

jullie                komen

ze/zij              komen

c/ Zijn và Hebben

ik                    ben    heb

je/jij/u            bent   hebt

hij/zij/het       is        heeft

we/wij             zijn    hebben

jullie                zijn    hebben

ze/zij              zijn    hebben

d/ Động từ khiếm khuyết (modeal verbs): động từ không có nguyên thể, không có phân từ, đông từ theo sau luôn ở dạng nguyên mẫu , không dùng trợ động từ trong câu hỏi….các bạn biết tiếng Anh thì tìm hiểu thêm từ tiếng Anh vì modal verbs trong tiếng Hà Lan cũng tương tư như vậy
Model verb là những động từ sau: kunnen ( có khả năng làm gì đó ), zullen ( sẽ), mogen ( được phép làm gì đó), willen ( muốn gì đó)
ik                    kan          zal             mag            wil

je/jij/u            kan          zal             mag            wil

hij/zij/het       kan          zal             mag            wil

we/wij             kunnen    zullen       mogen        willen

jullie                kunnen    zullen       mogen        willen

ze/zij              kunnen    zullen       mogen        willen

* Lưu ý:  trường hợp je/jij/u khi ở vị trí chủ ngữ, số ít thỉ vẫn có -t
je/jij/u           kunt         zult           –                  wilt


*
Sau động từ khiếm khuyết sẽ là động từ nguyên mẫu ( ko có te)
Ik kan goed zwemmen
Ik zal je morgen bellen
Ik wil dit boek lezen

(soạn bởi admin T.L)
21/4/2015