Khi miêu tả một hành động tự làm một việc gì đó người ta sử dụng động từ phản thân
Ik vergis me/ Jij vergist je/ U vergist zich/ Hij vergist zich/ Zij vergist zich/ Wij vergissen ons/ Jullie vergissen je/ Zij vergissen zich
Ik schaam me/ Jij schaamt je/ U schaamt zich/ Hij schaamt zich/ Zij schaamt zich/ Wij schamen ons/ Jullie schamen je/ Zij schamen zich

CÁCH SỬ DỤNG
1/ Đại từ phản thân

Cách sử dụng động từ phản thân tuỳ theo chủ ngữ trong câu
2/ Phân loại:
  • Động từ phản thân thực thụ ( động từ đi kèm đại từ phản thân luôn bắt buộc, lúc nào cũng đi cùng với nhau)
Zich afvragen : tự hỏi, tự thắc mắc điều gì đó
Zich bemoeien: quan tâm đến việc gì đó, xía vô việc gì đó
Zich bevinden: vị trí nằm ở….
Zich gedragen: hành vi cư xử
Zich haasten: gấp gáp vội vã
Zich herinneren: nhớ lại điều gì đó
Zich inspannen: thử làm điều gì đó
Zich schamen: tự cảm thấy xấu hổ
Zich vergissen: tự mắc lỗi
Zich verheugen: bản thân mong chờ/ hướng đến/ hy vọng điều gì đó xảy ra trong tương lai
Zich verloven: đính hôn
Zich verslikken: bị nghẹn
Zich verspreken : nói hớ việc gì đó mà đáng lẽ ra phải giữ bí mật
  • Động từ phản thân nữa vời ( động từ đi kèm đại từ phản thân có thể sử dụng một mình cũng được)
aankleden / abonneren/ amuseren
ergeren/ omkleden/ opwinden
scheren/ verkleden/ vermoeien
verstoppen/ vervellen/ voorstellen/ wassen
3/ Đại từ phản thân đứng sau giới từ
Sau giới từ như plaats bij, naast, op, voor, achter thường hay có đại từ phản thân
Ik zet mijn tas naast me neer
Heb jij een pen bij je?
Hij hoorde de auto achter zich
Wij nemen die taak op ons
Zien jullie het voor je?
Zij zagen het ongelik voor zich gebeuren
4/ Trường hợp bắt buộc đi kèm từ “zelf” : mezelf, jezelfs, onself, zichzelf
Dat problem moet ik voor mezelf oplossen
Ik moet vaker voor mezelf opkomen
Heb jij dat helemaal uit jezelf gedaan?
Je moet op jezelf vertrouwen
Zij moet eens bij zichzelf te rade gaan
Zij denkt alleen maar aan zichzelf
Hij is buiten zichzelf van woede
Hij moet even tot zichzelf komen
Wij hebben die ellende aan onszelf te danken
Wij zijn onszelf niet meer
Hebben jullie jezelf op televisie gezien?
Jullie vinden jezelf zeker heel knap
5/ Sử dụng “elkaar”
Wij zien onszelf/ Wij zien elkaar
Jullie verdedigen jezelf/ Jullie verdedigen elkaar
Zij wassen zichzelf/ Zij wassen elkaar
Wij kijken naar met onszelf/ Wij kijken naar met elkaar
–> elkaar sử dụng trong câu số nhiều,
–> elkaar cũng được dùng với những động từ đi kèm với đại từ phản thân.
–> Thường đứng sau giới từ
———–
Xem clip này giải thích một lần nữa và làm trắc nghiệm bên dưới clip: http://www.cambiumned.nl/oefeningen…
———-
www.tienghalan.com