Thể bị động bao gồm trợ động từ (worden/zijn) + quá khứ phân từ ( của động từ gốc)

Phần trợ động từ:

– Worden dùng cho thì hiện tại (o.t.t)

– Zijn dùng cho thì hiện tại hoàn thành (perfectum) và quá khứ hoàn thành

Trong thể chủ động chủ từ là đối tượng đưa ra hành động, ở thể bị động chủ từ là đối tượng chịu tác động của hành động đó, hành động này có thể do một đối tượng nào đó gây ra. 

vd: Ik heb deze boeken gekocht ( thể chủ động)

Deze boeken zijn door mij gekocht ( thể bị động)

Thông thường chủ ngữ trong câu ở thể chủ động không được đề cập đến khi sử dụng câu ở thể bị động

vd: De arts opereert mij volgende week ( Bác sĩ sẽ phẫu thuật tôi vào tuần tới)

Ik word volgende week geoperrerd ( tôi sẽ được phẫu thuật tuần tới )

Hij heeft twee studenten gebeld ( Ông ây gọi cho 2 sinh viên)

Twee studenten zijn gebeld    ( 2 sinh viên đã được gọi)

Một vài câu ở thể thụ động không nói đến đối tượng nào cụ thể thì dùng Er.

Er wordt gebeld. Wie kan dat zijn? (chuông đang reo, ai gọi thế nhỉ?)

Er wordt vanavond veel gelachen  ( Tối nay có nhiều tiếng cười)

Soạn bởi admin T.L.

www.tienghalan.com