Tiếng Hà Lan: voltooid tegenwoordige tijd (v.t.t) hay còn gọi là Perfectum

Tiếng Anh: present perfect tense

Chúng ta sử dụng thì này để nói về những hoạt động đã xảy ra ở một thời điểm không cụ thể trong quá khứ. Thời gian này không mấy quan trọng.

 • Thì hiện tại hoàn thành (voltooid tegenwoordige tijd) được sử dụng nhiều hơn thì quá khứ (onvoltooid verleden tijd) bao gồm 2 phần : trợ động từ (hebben/zijn) & quá khứ phân từ
Phần 1: trợ động từ (hebben & zijn ) 
Khi nào sử dụng hebben còn khi nào sử dụng zijn? Trong hầu hết các trường hợp người ta dùng hebben, zijn được dùng trong những trường hợp sau:
 • Khi đi cùng động từ: komen, gaan, zijn, blijven, worden, gebeuren
  • vd: Ik ben gisteren al aangekomen  (Tôi đã tới từ hôm qua)
  • Ik ben naar Amsterdam gegaan ( Tôi đã tới Amsterdam)
  • Ik ben er maar een week geweest ( Tôi đã ở đó trong 1 tuần thôi)
  • Ik ben er niet lang gebleven ( tôi không ở đó lâu)
  • Dat is al eerder gebeurd  (Chuyện này xảy ra trước kia rồi)
 • Khi đi cùng với động từ thể hiện sự thay đổi tình huống: veranderen ( thay đổi), geboren worden ( được sinh ra), sterven ( chết), stoppen (dừng lại)…
  • Jij bent erg veranderd ( bạn thay đổi rất nhiều)
  • Hij is in 1966 geboren ( Ông ấy sinh năm 1966 )
  • Zij is in 2003 gestorven ( bà ấy mất năm 2003)
  • He is gestopt met roken ( ông ấy đã dừng việc hút thuốc)
 • Khi đi cùng với động từ thể hiện sự di chuyển: fietsen ( đạp xe), lopen ( đi bộ)…
  • những động từ này sử dụng hebben / zijn như là trợ đồng tư:
    • Zijn : nếu đích đến đã được biết trước :
     •  Ik ben naar Leiden gefietst ( tôi đã đạp xe tới Leiden)
     • Ik ben naar huis gelopen ( tôi đã đi bộ về nhà )
    • Hebben: nếu ko biết được đích đến:
     • Ik heb drie uur gefietst ( tôi đạp xe trong 3 tiếng)
     • Ik heb in the tuin gelopen ( tôi đã đi trong vườn)
Phần 2: Quá khứ phân từ
Quá khứ phân từ cho động từ bình thường bao gồm:  ge+gốc động từ+phần đuôi t hoặc d
Áp dụng phần đuôi t/d như thế nào?
 • Phần đuôi t dành cho những động từ sau khi loại bỏ -en ra mà chữ cuối cùng là một trong nhữ chữ sau: s,f,t,k,ch,p ( mẹo để nhớ là soft ketchup)
 • Phần đuôi d dành cho những đông từ còn lại
Quy trình biến đổi 1 động từ thành quá khứ phân từ:
 
1/ Bắt đầu từ động từ nguyên mẫu
2/ Bỏ phần -en cuối từ
3/ Kiểm tra xem chữ cuối của động từ là gì để áp dụng mẹo soft ketchup
4/ Chỉnh lại chính tả cho động từ:
 • Nếu nguyên âm còn lại thuộc động từ dài thì gấp đôi nguyên âm này lên nếu sau đó là 1 phụ âm
 • Nếu phần còn lai của động từ có kết thúc là 2 phụ âm giống nhau thì bỏ bớt 1 phụ âm
 • Thay đổi z thành s
 • Thay đổi v thành f
5/ Gắn tiền tố ge vào đầu và t/d vào cuối động từ
vd cho những động từ sau: werken ( làm việc), planten ( trồng cây), leiden ( dẫn tới), verhuizen (di chuyển), beloven ( hứa)
1/ Werken     planten     leiden     verhuizen     beloven
2/ werk–        plant–         leid–        verhuiz–       belov
3/ -k              -t                -d            -z                -v
4/ werk          plant         leid          verhuis         beloof
5/ gewerktgeplantgeleidverhuisdbeloofd
———-
www.tienghalan.com