Ad soạn ra những từ vựng về ngữ pháp trong tiếng Hà Lan dịch qua tiếng Anh và tiếng Việt để các bạn tham khảo vì trong quá trình học ngữ pháp sẽ dùng những từ này rất nhiều. Định nghĩa những từ này dùng như thế nào, khi nào thì bạn có thể tham khảo những bài khác trong blog này hoặc tham khảo cách sử dụng từ đó trong tiếng Anh ( ad thấy khá là gần giống)
Từ nào ad có ký tự (1) (2) nghĩa là đâu đó trong danh sách có từ khác hay đi chung với từ đó, từ đó ad cũng để ký hiệu tương tự (1), (2)…

A

Aanwijzend voornaamword = demonstrative pronoun = đại từ chỉ định

accentteken = accent = trọng âm

achtervoegsel = suffix = hậu tố

B

Beklemtoond = stressed = nhấn mạnh

bepaald = definite = xác định

betrekkelijk voornaamwoord = relative pronoun = đại từ quan hệ

betrekkelijke bijzin = relative sub-clause = mệnh đề quan hệ (phụ)

bezittelijk voornaamwoord = possessive pronoun = đại từ sở hữu

bijvoeglijk naamwoord/adjectief = adjective = tính từ

bijwoord = adverb = trạng từ

bij-zin = sub-clause = mệnh đề phụ

D

directe rede = direct speech = nói trực tiếp

E

enkelvoud = singular = số ít

F

formeel = formal = chính

G

gebiedende wijs = imperative = lối mệnh lệnh ( bắt buộc)

geslacht = gender = giới

gesloten lettergreep = closed syllable = âm tiết khép (0)

gesloten vraag = closed question = câu hỏi đóng

gespecificeerd = specified = rõ ràng/ xác định

H

hoeveelheidswoord = quantifier = từ chỉ số lượng

hoofdletter = capital = viết hoa

hoofdtelwoord = cardinal = số đếm ( ko phải số thứ tự) (4)

hoofdwerkwoord = main verb = động từ chính

hoofdzin = main clause = mệnh đề chính

hulpwerkwoord = auxiliary verb = trợ động từ

I

indirecte rede= indirec speech = nói gián tiếp

infinitief = infinitive = động từ nguyên mẫu

informeel = informal = không chính thức

inversie = inversion = đảo ngược

J

ja-nee vraag = closed question = câu hỏi đóng

K

klinker = vowel = nguyên âm (1)

L

lettergreep = syllabe = âm tiết

lidwoord = article = mạo từ (de/het…)

lijdend voorwerp = direct onject = tân ngữ trực tiếp (2)

lijdende vorm = passive voice = câu bị động

M

mannelijk = masculine = giống đực

medeklinker = consonant = phụ âm (1)

meervoud = plural = số nhiều

meewerkend voorwerp = indirect onject = tân ngữ gián tiếp (2)

modaal werkwoord =modal verb = động từ khiếm khuyết

N

nevenschikkend voegwoord = coordinating conjunction = liên từ kết hợp (3)

niet-tebaar = uncountable = không đếm được

O

onbeklemtoond = unstressed = không nhấn mạnh

onbepaald = indefinite = không xác định

onderschikkend voegwoord = subordinating conjunction = liên từ tương hơp (3)

onderwerp = subject = chủ ngữ

ongespecificeerd = unspecified = không xác định

onpersoonlijk = impersonal = không liêc quan đến chủ thể rõ ràng ( thường là câu không có chủ ngữ cụ thể)

onregelmatig = irregular = bất quy tắc (5)

onscheidbaar = inseparable = không thể tách rời

ontkenning = negation = phủ định

onzijdig = neuter = trung tính

openlettergreep = open syllable = âm tiết mở (0)

open vraag = open question = câu hỏi mở

overtreffende trap = superlative = so sánh cao nhất (6)

P

persoonlijk voornaamwoord = personal pronoun = đại từ nhân xưng

persoonsvorm = finite verb = động từ giới hạn

R

rangtelwoord = ordinal = số thứ tự (4)

regelmatig = regular = có quy tắc (5)

S

samengesteld woord = compound = từ ghép

samengestelde zin = complex sentence = câu phức hợp

scheidbaar = separable = từ có thể tách được

schrijftaal = written language = ngôn ngữ viết

spreektaal = spoken language = ngôn ngữ nói

stam van het werkwoord = verb stem = gốc động từ

stam = stem = gốc

substantief = noun = danh từ

T

tegenwoordige tijd = present tense = thì hiện tại

telwoord = numeral = chữ số

toekomende tijd = future tense = thì tương lai

U

uitspraak = pronunciation = phát âm

V

vergrotende trap/comparatief = comparative = so sánh hơn (6)

verkleinwoord = diminutive = giảm nhẹ nghĩa (từ)

verleden tijd = past tense = thì quá khứ

vervoegen = to conjugate = chia động từ theo chủ ngữ đi cùng ( ik ben, jij bent…)

verzwakte vorm = reduced form = dạng rút gọn

vocaal = vowel = nguyên âm

voegwoord = conjunction = liên từ

voltooid deelwoord = past participle = qúa khứ phân từ

voltooid tegenwoordige tijd = present perfect tense = thì hiện tại hoàn thành

voltooid verleden tijd = past perfect tense = thì quá khứ hoàn thành

voorvoegsel = prefix = tiền tố

voorzetsel = preposition = giới từ

vrouwelijk = feminine = giống cái

W

wederkerend voornaamwoord = reflexive pronoun = đại từ phản thân

wederkerig voornaamwoord = reciprocal pronoun = đại từ đối ứng

werkwoord met vast voorzetsel = phrasal verb = những động từ đi sau có giới từ hoặc trạng từ hay là có cả hai

werkwoord = verb = động từ

woordvolgorde = word order = trât từ từ trong câu

Z

zelfstandig naamwoord/substantief = noun = danh từ

zin = clause, sentence = câu

zinsdeel = constituent = thành tố