PvdA
• is een linkse partij (là phe cánh tả)
• vind dat de overheid de economie moet besturen om massale werkeloosheid te voorkomen (họ cho rằng kiến thức là sức mạnh, thu nhập bình quân đầu người nên được chia công bằng)
• vind dat de overheid de economie moet besturen om massale werkeloosheid te voorkomen ( họ cho rằng chính phủ nên quản lý nền kinh tế và ngăn chặn tình trạng thất nghiệp trên diện rộng)
• lage inkomen sneller moeten stijgen dan de hoge (thu nhập thấp nên tăng nhanh hơn thu nhập cao)
• vindt dat buitenlanders die langer dan 5 jaar in Nederland wonen ook kiesrecht moeten krijgen voor alle politieke organen (tất cả những người nước ngoài sống trên 5 năm tại HL nên có quyền bầu cử cho tất cả các tổ chức chính trị)

chính trị ở Hà Lan

CDA
• is een middenpartij (là phe trung tả)
• Vind dat mensen meer voor elkaar moeten zorgen. (cho rằng con người nên chăm sóc lẫn nhau)
• vind dat een vrouw niet alleen mag beslissen over abortus (cho rằng phụ nữ không chỉ có quyền quyết định phả thai mà thôi)
• vind dat ouders in 1e instantie zelf verantwoordelijk zijn voor een goede kinderopvang (cho rằng ba mẹ cần chịu trách nhiệm chăm sóc em bé đàng hoàng)

VVD
• is een rechtse partij (là phe cánh hữu)
• voor persoonlijke en economische vrijheid (ủng hộ cho tự do cá nhân và kinh tế)
• groot voorstander voor bezuiniging van rijksuitgaven (trung thành trong chủ trương tiết kiệm ở chính phủ)
• vind dat inkomstenverschillen zijn toegestaan (cho rằng khác biệt về thu nhập nên được cho phép)

D66
• is een linkse partij (thuộc phe cánh tả)
• in 1966 opgericht door mensen die vonden dat de Nederlandse regering was vastgelopen (thành lập năm 1966 bởi những người cho rằng chính phủ HL đã quá sa lầy)
• vind dat mensen meer betrokken moeten worden bij de politiek (cho rằng công dân nên can thiệp sâu hơn vào chính trị)
• gevangenisstraffen moeten worden vervangen door alternatieve straffen (án tử hình nên được thay thế bằng án thay thế khác)
• wil dat de kiezers direct een minister-president kiezen, en die zijn eigen ministers kiest (muốn rằng công dân nên trực tiếp bầu thủ tướng và ông này sẽ lựa chọn các bộ trưởng của mình)

Groen Links
• een linkse partij (thuộc phe cánh tả)
• vind bescherming van het milieu erg belangrijk (cho rằng bảo vệ môi trường là vô cùng quan trọng)
• vind dat bedrijven moeten worden gedwongen om schoner te produceren (cho rằng cần phải gây sức ép cho các doanh nghiệp để sản xuất sạch )
• is een voorstander van het matigen van de economische groei (ủng hộ sự phát triển kinh tế điều độ)
• gratis openbaarvervoer alternatief voor de auto (các phương tiện công cộng thay thế miễn phí thay vì mỗi cá nhân sử dụng xe ô tô )
• homoseksuele moeten dezelfde wettelijke behandeling krijgen als heteroseksuele koppels (đồng tính luyến ái cần nhận đối xử theo luật công bằng như những người dị tính luyến ái)

SP
• meest linkse partij van de 2e kamer (thuộc phe cực tả từ hạ viện)
• zit niet alleen inde politiek maar werkt ook voor mensen apart (không những theo đuổi chính trị độc lập mà làm cho những người khác biệt nhau)
• komt vooral op voor de armen en is van mening dat rijken daardoor meer belasting moeten betalen. (ưu tiên cho người nghèo và cho rằng người giàu nên trả nhiều thuế hơn)