Er zijn 6 taalniveaus. Die taalniveaus zijn een soort meetlat om aan te geven hoe goed iemand een taal begrijpt en beheerst. A is het laagste taalniveau en C het hoogste

Trong tiếng HL có tất cả 6 trình độ. Trình độ ngôn ngữ như một loại thước đó để xem một người có thể hiểu và xử lý nó như thế nào. A là trình độ thấp nhất và C là cao nhất

taal niveauZoals je ziet, hebben de meeste mensen taalniveau B1. Maar wist je dat bedrijven en de overheid vaak op taalniveau C1 communiceren met hunklanten?

Như bạn có thể nhìn thấy trong đồ thị, hầu hết người sống ở HL có trình độ B1 mà bạn có biết là các công ty hoặc chính phủ luôn sử dụng cấp độ C1 để truyền thông đến khách hàng và công chúng không?