(Trích dịch từ trang web của sở thuế www.belastingdienst.nl)

Tuỳ thuộc vào mỗi năm khi bạn báo cáo thuế thu nhập, bạn sử dụng ứng dụng báo cáo thuế, báo cáo online hoặc biểu mẫu báo cáo thuế. Sau khi bạn báo cáo xong thì bạn sẽ nhận được một bản đánh giá (tạm thời) số tiền bạn nhận được hoặc số tiền bạn phải trả.

Afhankelijk van het jaar waarover u aangifte doet voor de inkomstenbelasting, gebruikt u de aangifte-app, de online aangifte, het aangifteprogramma of het aangifteformulier. Nadat u aangifte hebt gedaan, ontvangt u een (voorlopige) aanslag waarin staat hoeveel geld u terugkrijgt of moet betalen.

Aangifte doen ( Thực hiện báo cáo)
Als u in Nederland woont, moet u aangifte doen over uw inkomsten. Ook als u in het buitenland woont en inkomsten hebt uit Nederland, kan het zijn dat u aangifte moet doen.

Khi bạn sống ở Hà Lan, bạn phải báo cáo thuế thu nhập của mình. Cũng như khi bạn sống ở nước ngoài và có thu nhập xuất phát từ Hà Lan, bạn cũng có thể phải báo cáo.

U betaalt belasting over uw inkomsten. Meestal betaalt u dit al gedurende het jaar, via uw werkgever of via een voorlopige aanslag. Ook als u geen inkomsten hebt, hebt u te maken met belasting. Om te zien of u aangifte moet doen om geld terug te krijgen of te betalen, gebruikt u de aangifte-app, de online aangifte of het aangifteprogramma inkomstenbelasting.

Bạn đóng thuế trên thu nhập của mình. Phần lớn bạn đã trả trong năm thông qua công ty bạn làm thuê hoặc qua bản đánh giá tạm thời. (những người làm thuê thì công ty phải báo cáo số liệu cho sở thuế qua đó sở thuế đã có thông tin đóng thuế của bạn rồi, hàng năm bạn không phải báo cáo).
Nếu bạn không có thu nhập, bạn vẫn phải đụng đến sở thuế thôi ( ý của câu này là bạn không bắt buộc phải báo cáo thuế khi ko có thu nhập, nhưng nếu báo cáo thì bạn nhận được tiền hỗ trợ.)
Để biết được bạn nhận được tiền hay phải trả tiền, hãy sử dụng ứng dụng báo cáo, báo cáo online hoặc chương trình báo cáo thuế thu nhập

Wanneer moet u aangifte doen? ( Khi nào bạn phải báo cáo)

Om belasting te betalen of terug te krijgen moet u jaarlijks aangifte doen. Meestal ontvangt u hierover automatisch bericht. Maar ook als u geen bericht ontvangt, kan het zijn dat u aangifte moet doen.

Để đóng thuế hoặc nhận được tiền bạn phải báo cáo hàng năm. Thường bạn nhận được thư nhắc nhở tự động. Ngay cả khi bạn không nhận được thư nhắc nhở thì bạn cũng phải bắt buộc báo cáo.

Het is afhankelijk van uw situatie welke aangifte u gebruikt.
Điều này tuỳ thuộc vào hoàn cảnh của bạn mà sử dụng thể loại báo cáo nào.

Uitstel aanvragen ( Yêu cầu được kéo dài thời hạn nộp báo cáo)

Hebt u een aangiftebrief gehad? Dan moet uw aangifte voor de uiterste inleverdatum bij ons binnen zijn. Deze datum staat op de aangiftebrief. Lukt het niet om op tijd aangifte te doen? Dan kunt u uitstel aanvragen. U krijgt dan langer de tijd om aangifte te doen.

Bạn đã nhận được thư nhắc nhở báo cáo thuế? Như vậy bạn phải đóng thế theo thời hạn trong lá thư đó. Ngày tháng phải nộp báo cáo có ở trong lá thư. Bạn không báo cáo kịp thời gian? Bạn có thể yêu cầu được kéo dài thời hạn nộp báo cáo. Bạn sẽ được gia hạn thêm thời gian để thực hiện báo cáo.

Aanvullen of wijzigen ( yêu cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa thông tin)

Hebt u aangifte gedaan, maar bent u iets vergeten in te vullen? Of wilt u nog iets wijzigen? Wat u dan het beste kunt doen, leest u bij: Aangifte aanvullen of wijzigen.

Bạn đã thực hiện báo cáo, nhưng bạn quên một số thông tin, hoặc bạn muốn chỉnh sữa? Tốt nhất bạn có thể làm là yêu cầu chỉnh sữa hoặc thay đổi thông tin

Niet, te laat of onvolledig aangifte doen
Không nộp báo cáo quá trễ

Wat er gebeurt als u niet of te laat aangifte doet, hangt af van uw situatie. Hebt u een aangiftebrief ontvangen, maar niet op tijd aangifte gedaan? Dan riskeert u een boete. Moet u aangifte doen, maar stuurt u geen aangifte op? Dan maken wij een schatting van uw inkomen. U krijgt dan naast de aanslag een boete. U krijgt ook een boete als u opzettelijk een onvolledige of onjuiste aangifte opstuurt.

Chuyện gì sẽ xày ra nếu bạn nộp báo cáo trễ, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh của từng người. Nếu bạn nhận được thư nhắc nhở báo cáo, mà vẫn báo cáo trễ? Như vậy bạn sẽ bị phạt. Bạn phải báo cáo mà bạn không nộp? Như vậy chúng tôi sẽ tự đưa ra dự đoán thu nhập của bạn. Bạn sẽ nhận được phạt. Bạn nhận tiếp phạt nếu bạn gửi báo cáo không đầy đủ hoặc không đúng.

Phần 2: bản thống kê