Aanslag ontvangen (Bảng kết quả thuế thu nhập cá nhân) 

Op een aanslag staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. U krijgt geld terug als u in de loop van het jaar te veel belasting betaalde. Betaalde u te weinig belasting, dan moet u een bedrag betalen.

Trên bảng thống kê (sở thuế gửi về nhà cho bạn) sẽ thể hiện bạn sẽ nhận được bao nhiêu tiền thuế hoặc phải đóng thuế bao nhiêu. Bạn nhận tiền lại nếu trong năm bạn đóng quá nhiều thuế. Bạn đóng quá ít thuế trong năm, thì bạn phải trả lại.

Er zijn 5 soorten belastingaanslagen: (có 5 loại bản thống kê thuế)

1/Voorlopige aanslag over het huidige jaar (Bảng thống kê tạm thời cho năm hiện tại)

Een voorlopige aanslag is een bericht waarin staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. Dit bedrag is gebaseerd op een voorlopige berekening.

Bản thống kê tạm thời là một công văn thể hiện bạn phải đóng bao nhiêu thuế hoặc nhận lại bao nhiêu thuế. Con số này dựa vào sự tính toán tạm thời.

(Nếu bạn đi làm thuê cho công ty thì công ty đã khai báo cho sở thuế phần thuế phải đóng của bạn, bạn không phải làm động tác báo cáo thuế thu nhập cá nhân cuối năm, đến đầu năm sau thì bạn nhận thư của sở thuế cho biết là phần thuế bạn đã đóng. Đọc thêm thông tin ở sở thuế về mục này)

2/ Voorlopige aanslag naar aanleiding van uw aangifte ( bản thống kê tạm thời liên quan đến báo cáo của bạn)

Nadat u aangifte hebt gedaan, krijgt u soms een voorlopige aanslag. Hierop staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. De voorlopige aanslag is gebaseerd op uw gegevens. U krijgt daarna altijd nog een definitieve aanslag.

Sau khi bạn điền thông tin, bạn sẽ nhận được bản thống kê tạm thời. Trong đó thể hiện con số bạn sẽ nhận được hoặc phải trả. Bản thống kê tạm thời này dựa trên dữ liệu bạn cung cấp. Sau đó bạn sẽ nhận được bản thống kê chính thức.

Voorlopige aanslag wijzigen ( chỉnh sửa bản thống kê tạm thời)

Klopt de voorlopige aanslag volgens u niet? Dan kunt u deze wijzigen door opnieuw aangifte te doen. Moet u volgens de aanslag een bedrag betalen? Betaal dit dan wel, of vraag uitstel van betaling aan. Het bedrag dat u betaald hebt, verrekenen wij in uw nieuwe voorlopige aanslag.

Bản thống kê tạm thời theo bạn là không hợp lý? Như vậy bạn có thể chính sữa bằng cách điền lại dữ liệu. Theo bản thống kê này thì bạn phải trả một khoản tiền nào đó? Vậy thì bạn phải trả con số này, hoặc yêu cầu hoãn chi trả. Con số bạn đã trả, chúng tôi sẽ chuyển vào bản thống kê mới.

Voorbeeld voorlopige aanslag ( ví dụ về bản thống kê tạm thời)

Volgens uw aangifte bent u € 10.200 aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen verschuldigd. Uw werkgever heeft € 10.800 aan loonheffing ingehouden op uw loon. Op basis van deze aangifte krijgt u dan een voorlopige aanslag van € 600. De berekening is dan als volgt:

Theo dữ liệu thì bạn phải trả 10.200E thuế thu nhập cá nhân và phần chi phí cho bảo hiểm sức khoẻ. Công ty của bạn đã giữ lại 10.800E trích từ lương của bạn. Dựa vào số liệu này, bạn được hoàn lại 600E. Cụ thể như sau:

Rekenvoorbeeld ( ví dụ cách tính)
Ingehouden loonheffing

(Số tiền giữ lại từ lương)

€ 10.800
Verschuldigde inkomstenbelasting/
premie volksverzekeringen(Số tiền phải trả cho thuế thu nhập cá nhân/bảo hiểm sức khoẻ)
€ 10.200 af
—————
U krijgt terug ( Bạn nhận lại được) €      600

3/ Definitieve aanslag (bản thống kê chính thức)

Nadat u een voorlopige aanslag hebt ontvangen, krijgt u een definitieve aanslag. Vaak is deze hetzelfde als de voorlopige aanslag. Meestal krijgt u na uw aangifte direct een definitieve aanslag. Bovenaan de aanslag staat dan: ‘Aanslag’ in plaats van ‘Voorlopige aanslag’.

Sau khi bạn nhận được bản thông kê tạm thời, bạn sẽ nhận được bản thống kê chính thức. Thường thì bản này sẽ giống với bản tạm thời. Thường là sau khi bạn điền thông tin sẽ nhận ngay bản chính thức. Trên tờ giấy sẽ có đề chữ “Bản thống kê” thay vì ” bản thóng kê tạm thời”.

Een definitieve aanslag krijgt u uiterlijk binnen 3 jaar. Deze termijn start op 1 januari na het jaar waarover u aangifte doet.

Bạn nhận được bản thống kê chính thức trong vòng 3 năm tính từ 1/1 sau năm bạn điền thông tin.

 Ví dụ 

Volgens uw aangifte bent u € 10.200 aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen verschuldigd. De ingehouden loonheffing volgens uw aangifte was € 10.800. U hebt daarom via de voorlopige aanslag € 600 gekregen. Bij de controle van uw aangifte blijkt dat de ingehouden loonheffing geen € 10.800 is, maar € 10.400. U hebt daardoor € 400 te veel ontvangen. Dat bedrag moet u terugbetalen. De berekening van de definitieve aanslag is dan als volgt:

Theo dữ liệu bạn cung cấp thì bạn trả 10.200E tiền thuế thu nhập và phí đóng bảo hiểm. Công ty tạm giữ giùm bạn 10.800E để chi cho khoản này. Vì thế bạn nhận được lại 600E từ bản thống kê tạm thời. Sau khi kiểm tra số liệu thì công ty không phải giữ 10.800E mà chỉ giữ 10.400E của bạn mà thôi. Vì thế bạn nhân hơn 400E. Con số này bạn phải trả lại. Bảng tính trong bảng thống kê chính thức như sau:

Rekenvoorbeeld
Verschuldigde inkomstenbelasting/
premie volksverzekeringenSố tiền phải đóng thuế thu nhập/ bảo hiểm
€ 10.200
Ingehouden loonheffing

Số tiền lương công ty trích ra từ lương

€ 10.400 af
—————-
U zou dan ontvangen

Bạn có thể nhận được

€ 200
U hebt via de voorlopige aanslag al ontvangen

Bạn đã nhận được từ bảng thống kê tạm thời trước đó

€ 600
—————-
U moet terugbetalen

Bạn cần trả lại

€ 400

Mogelijk betaalt u ook belastingrente over het bedrag dat u moet terugbetalen. Có khả năng bạn phải trả lãi suất trên khoản tiền mà bạn phải trả lại.

4/Nevorderingsaanslag ( Bảng truy thu thuế) 

Een navorderingsaanslag is een bericht waarin staat hoeveel belasting u moet bijbetalen. U krijgt een navorderingsaanslag als blijkt dat u te weinig belasting hebt betaald. De eerder berekende aanslag klopt dan dus niet. U moet het verschil tussen het oude en het nieuwe bedrag bijbetalen. Dit bedrag wordt eventueel nog verhoogd met belastingrente ofheffingsrente.

Bảng truy thu thuế là công văn thông báo số tiền bạn phải đóng thêm. Bạn nhận được bảng này thi bạn đóng thuế quá ít trước đây. Đương nhiên số liệu của bảng thống kê trước đó sẽ ko còn hiệu lực nữa. Bạn phải trả khoảng chênh lệch giữa con số cũ và con số mới. Con số này sẽ được công thêm lãi suất thuế hoặc  lãi suất cho chi phí đền bù.

Wanneer een navorderingsaanslag? Khi nào thì bạn nhận được bảng truy thu này? 

 • Er is sprake van een nieuw feit. ( có thêm thông tin mới)
  Dit is een feit dat bij het vaststellen van de eerdere aanslag nog niet bekend was. ( thông tin này chưa có được biết đến ở bản thống kê trước)
 • Onze schatting van uw inkomsten in box 1, 2 en 3 is te laag. ( Sự giả định của chúng tôi về thu nhập của bạn ở box 1,2,3 quá thấp)
  Wij hebben die schatting gemaakt omdat u geen aangifte hebt gedaan, terwijl u wel een verzoek hebt ontvangen om aangifte te doen. Op een later moment bleek dan dat deze schatting te laag was. ( Chúng tôi đưa ra giả định vì bạn không báo cáo thuế trước đó. Một khoảng thời gian sau đó thì con số giả định do chúng tôi đưa ra này là quá thấp)
 • U hebt geen verzoek om aangifte te doen ontvangen, en u had wel aangifte moeten doen. ( Bạn không nhận được yêu cầu phải báo cáo thuế  và bạn phải làm chuyện này)
 • U hebt inkomsten of vermogensbestandsdelen bewust niet opgegeven. (Bạn vô tình không khai báo thu nhập từ một loại tài sản)
  Daardoor hebt u te weinig belasting betaald. Er hoeft hierbij geen sprake te zijn van een nieuw feit. U kunt dan ook nog een boete krijgen, omdat u opzettelijk onvolledig aangifte hebt gedaan. Of omdat u verwijtbaar slordig en daardoor onvolledig aangifte hebt gedaan. ( Do đó bạn đã trả quá ít thuế. Không nhất thiết phải có thông tin mới. Bạn có thể sẽ bị phạt vì bạn đã không điền thông tin đầy đủ. Hoặc bởi vì bạn sao nhãng và ko hoàn thành nghĩa vụ)
 • Wij hebben een verkeerd bedrag aan voorheffingen verrekend met de belasting die u verschuldigd bent nadat wij de heffingskortingen hebben verrekend. ( Chúng tôi đưa ra con số sai về số thuế bạn phải nộp sau khi chúng tôi trừ ra khoản phí bạn được nhận)
 • In de aanslag van u en uw fiscale partner is niet het volledige bedrag van de gemeenschappelijke inkomsten- en aftrekposten opgenomen. ( trong bảng thống kê của bạn và partner không thể hiện đầy đủ thu nhập chung và khấu trừ thuế.)
 • Wij hebben een fout gemaakt, waardoor u te weinig belasting hebt betaald. ( Chúng tôi đưa ra yêu cầu bạn phải đóng thuế quá ít)

Termijn ( thời hạn)

Wij kunnen u een navorderingsaanslag sturen tot maximaal 5 jaar na afloop van een belastingjaar. Over 2011 kunnen wij u dus tot 31 december 2016 een navorderingsaanslag opleggen.

Chúng tôi có thể gửi bản truy thu thuế trong vòng 5 năm tính từ năm tài khoá. Từ thời điểm 2011 chúng tôi có thể truy thu đến 31/12/2016

Hebt u inkomsten in of vanuit een ander land dan Nederland? Dan kunnen wij u een navorderingsaanslag opleggen tot maximaal 12 jaar na afloop van het belastingjaar.

Bạn có được thu nhập từ nước khác ngoài Hà lan? Như vậy chúng tôi có thể gửi bản truy thu trong vòng 12 năm sau năm tài khoá kết thúc.

5. Conserverende aanslag ( bảng thông kê bảo tồn)

Bracht u uw pensioen- of lijfrenteaanspraken onder bij een buitenlandse verzekeraar? Dan moet u misschien een ‘te conserveren inkomen’ aangeven. Voor dit inkomen leggen wij een aparte aanslag op. Dat is een conserverende aanslag. U hoeft deze pas te betalen als bijvoorbeeld uw pensioen- of lijfrenteaanspraak wordt vervreemd of afgekocht. Ook in andere gevallen hebt u misschien te conserveren inkomen, bijvoorbeeld bij emigratie.

Bạn mang tiền lương hưu – hoặc khoảng tiền trợ cấp hàng năm chuyển cho công ty bảo hiểm ở nước ngoài? Có thể bạn phải báo cáo “thu nhập bảo tồn”. Với thu nhập này chúng tôi thể hiện trong một bảng thống kê riêng. Đây là bảng thống kê bảo tồn.

U hebt misschien te conserveren inkomen: ( Bạn có thu nhập bảo tồn trong những trường hợp sau:)

 • als u bent geëmigreerd ( nếu bạn di cư)
 • als u bent geïmmigreerd ( nếu bạn nhập cư)
 • als u internationaal werkt ( nếu bạn làm việc ở nước ngoài)
 • in bepaalde situaties in Nederland (trong một vài trường hợp đặc biệt ở HL)

Xem lại Phần 1

(trích dịch từ trang web chính thức của sở thuế www.belastingdienst.nl)