Khi thu nhập của bạn cùng partner/chồng/vợ thấp thì bạn có thể nhận được trợ cấp chăm sóc sức khoẻ từ sở Thuế. Bài viết bên dưới cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề này. 

Inkomen ( Thu nhập)

Vanaf de maand nadat je 18 jaar bent geworden, heb je recht op zorgtoeslag. Als je jonger bent, ben je voor je zorg gratis meeverzekerd met je ouders. Je hoeft dan nog geen premie voor je zorgverzekering te betalen.

Từ 18 tuổi trở lên thì bạn có quyền nhận trợ cấp chăm sóc sức khoẻ ( zorgtoeslag). Khi bạn còn trẻ thì bạn được miễn phí này. 

Je hebt tot een bepaalde inkomensgrens recht op zorgtoeslag. Het inkomen waarboven het recht op zorgtoeslag vervalt is voor alleenstaanden €27.012. Als je een toeslagpartner hebt, mag jullie inkomen samen maximaal €33.765 zijn.

Để nhận được trợ cấp sức khoẻ thì thu nhập của bạn phải nằm trong ngưỡng nhất định. Nếu sống một mình thì thu nhập cả năm không quá 27.012 euro. Nếu bạn sống cùng với toeslagpartner, tổng thu nhập cả hai không quá 33.765 euro

( Ad giải thích thêm, đối với sở thuế ở Hà Lan thì việc bạn kết hôn hay chưa kết hôn không quan trọng. Họ chỉ có 2 định nghĩa: 1/ Sống một mình : tự nộp thuế một mình  2/ Toeslagpartner : sống cùng với hôn phu/hôn thê hoặc partner có đăng kí? Như vậy thì người đó gọi là toeslagpartner. Hoặc người nào sống cùng nhà với bạn, có thể là toeslagpartner. Khi có toeslagpartner thì phải xét có được nhận trợ cấp hay không dựa trên tổng thu nhập của cả hai )  

Bij de inkomensgrens gaat het om het ‘toetsingsinkomen’. Dit is je totale inkomen uit box 1, 2 en 3 samen. Kom je net boven de inkomensgrens uit, dan zou je kunnen kijken of je het inkomen kunt verlagen. Dit is niet gemakkelijk, maar kan bijvoorbeeld door het vergroten van een aftrekpost, zoals giften, specifieke zorgkosten, hypotheekrente.

Mức thu nhập này tính gộp luôn tất cả khoản tiền ở box 1,2 và 3. Nếu tổng thu nhập của bạn cao hơn ngưỡng quy định, thì bạn có thể xem có thể hạ thấp mức thu nhập được hay ko. Điều này không dễ,  nhưng có thể thực hiện được chẳng hạn như tăng lên phần khấu hao ví dụ như quà tặng, chi phí khám sức khoẻ đặc biệt, lãi suất vay mua nhà…

Als je een toeslag aanvraagt, weet je meestal nog niet precies hoeveel het inkomen in dat jaar precies zal zijn. Je kunt je inkomen dan schatten met behulp van de rekenhulp van de Belastingdienst. Denk eraan dat je wijzigingen in je inkomen doorgeeft aan de Belastingdienst. Anders loop je de kans dat je (een deel van) de toeslag terug moet betalen na afloop van het jaar.

Khi bạn xin trợ cấp mà không biết chính xác là mức thu nhập của bạn trong năm chính xác bao nhiêu. Bạn có thể ước tính với trợ giúp của ứng dụng từ sở thuế 

Bảng tham khảo số tiền nhận được trợ cấp tuỳ vào thu nhập : http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/zorgtoeslag_2016/voorwaarden_2016/inkomen/bedragen_per_maand

Vermogen ( Tài sản)

Hoe laag je inkomen ook is; je krijgt als alleenstaande geen zorgtoeslag bij een vermogen (spaargeld, beleggingen, vakantiehuis, et cetera) dat meer is dan €106.941. Voor partners is het maximum €131.378. Heb je op 1 januari te veel vermogen, dan kun je het hele jaar geen zorgtoeslag aanvragen. Krijg je al zorgtoeslag en komt je vermogen op 1 januari boven de grens? Geef dan je gewijzigde vermogen door. Anders moet je alle toeslag later terugbetalen.

Dù cho bạn thu nhập thấp , nhưng nếu bạn sống một mình và tổng tài sản lớn hơn 106.941e thì bạn sẽ không nhận được trợ cáp. Còn nếu sống cùng với partners thì tổng giá trị tài sản của 2 người không quá 131.378 euro. Nếu vào ngày 1/1 bạn có tài sản quá nhiều, như vậy thì cả năm bạn không được nhận trợ cấp. Bạn nhận được trợ cấp và tài sản của bạn vào ngày 1/1 cao hơn ngưỡng quy định? Như vậy bạn phải điều chỉnh mức tài sản. Nếu không thì bạn phải trả lại khoản trợ cấp

Let op

Voor het bepalen van de hoogte van je vermogen voor de toeslagen tellen ook je groene beleggingen mee. Hoewel deze belastingvrij zijn voor de inkomstenbelasting, beïnvloeden ze dus wel je recht op toeslag.  

Chú ý

Để đánh giá giá trị tài sản của bạn có nhận được trợ cấp hay không thì khoảng đầu tư xanh ( groene beleggingen) cũng được tính. Càng nhận được miễn thuế thu nhập cá nhận nhiều thì nó càng ảnh hưởng đến quyền lợi nhận trợ cấp của bạn.

Aanvraag zorgtoeslag (Yêu cầu nhận trợ cấp)

Als je in aanmerking komt voor zorgtoeslag, moet je dit zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Het gaat niet automatisch. Je kunt het ook doen via de app Jouw zorgtoeslag. Dit kan alleen als je geen toeslagpartner hebt. 

Khi bạn muốn nhận trợ cấp chăm sóc sức khoẻ thì bản thân bạn phải tự nộp đơn ở sở thuế. Điều này không được mặc định tự động. Bạn cũng có thể yêu cầu qua ứng dụng Jouw zorgtoeslag khi bạn sống một mình

Voor het lopende jaar kun je op elk moment zorgtoeslag aanvragen. Achteraf kan ook, tot 1 september van het jaar erna. Zorgtoeslag voor 2016 kun je dus aanvragen tot 1 september 2017. Als je uitstel hebt aangevraagd voor de inkomstenbelasting, heb je soms nog iets langer de tijd.

Thời hạn chót để yêu cầu nhận trợ cấp chăm sóc sức khoẻ của năm trước là ngày 1/9 năm sau. Hạn trê nhất cho 2016 là 1/9/2017. Nếu bạn yêu cầu nộp thuế thu nhập cá nhân trễ thì bạn có thể nộp yêu cầu nhận trợ cấp chăm sóc sức khoẻ trễ hạn theo đó. 

Waarschuwing aanvragen zorgtoeslag ( Cảnh báo khi nhận trợ cấp sức khoẻ)

De websites mijntoeslagen.nl en zorgtoeslag.nl zijn niet van de Belastingdienst. Als je via deze website je zorgtoeslag aanvraagt, ontvang je daarna een rekening van €29,50 van een commercieel bedrijf. Je kunt beter zelf je toeslag rechtstreeks aanvragen bij de Belastingdienst.

Website mijntoeslagen.nl en zorgtoeslag.nl không phải là website chính thức từ sở thuế. Khi bạn điền thông tin qua trang web này thì bạn phải trả phí là 29,5 euro. Bạn có thể tự làm trực tiếp từ trang web của sở thuế mà ko bị tính phí.