Sở bảo hiểm xã hội Hà Lan ( gọi tắt là UWV – Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) có một chương trình hỗ trợ một phần phí học nghề cho người lao đông chưa kiếm được việc làm. Chương trình này gọi là “scholingsvoucher”. Với voucher này người tìm việc có thể tự tìm khoá học để bước gần hơn tới cơ hội kiếm được việc làm. Bạn có thể sử dụng nó để trả cho 1 hoặc nhiều khoá học trong lãnh vực chuyên môn tương tự.

Bạn có thể sử dụng nó nều bạn đáp ứng được 2 tình huống bên dưới:

 • Bạn nhận được trợ cấp thất nghiệp, bạn đang đi làm thuê ( có hợp động lao động) hoặc bạn làm việc như một người độc lập ( freelancer), và
 • Bạn tham gia một khoá học theo hướng các ngành nghề thị trường cần hoặc bạn chứng minh có  kinh nghiệm việc làm mà nó phù hợp cho công việc của công ty trong tương lai.

Điều kiện để được áp dụng chương trình này như sau:

 • Bạn phải đăng kí tìm việc ở UWV bằng cách up sơ yếu lý lịch của bạn lên trang werk.nl
 • Nghề nghiệp mà bạn theo học phải nằm trong danh sách sau: Kansberoepenlijst  
 • Khoá học phải được kết thúc bằng một bằng cấp hoặc chứng chỉ có giá trị
 • Tối đa chi phí hỗ trợ là 2500euro ( gồm VAT) trong đó bao gồm tất cả chi phí liên quan như phí đăng ký nhập học, tài liệu học và học phí. Nếu khoá học mắc hơn số tiền này thì bạn tự trả
 • Đơn tham gia chương trình này phải được nộp cho UWV không quá 14 ngày sau khi ngày đầu tiên khoá học bắt đầu. Chương trình này kết thúc vào 31/12/2017
 • Bạn có thể sử dụng chương trình này 1 lần
 • Sẽ không có khoá học sớm hơn từ dự án EVC trả cho bạn từ chương trình Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015.
 • Khoá học hoặc chi phí để lấy được chứng chỉ tay nghề trong suốt dự án EVC sẽ không được thành toán theo quy định khác của chính phủ

(Đơn đăng ký tham gia chương trình xem tiếp ở link sau : http://www.uwv.nl/ )

De scholingsvoucher voor werkzoekende is een subsidie voor een opleiding of voor het bekostigen van een traject voor het behalen van een ervaringscertificaat. Met de scholingsvoucher voor werkzoekende kunt u zich laten bij- of omscholen naar een kansberoep. U kunt de scholingsvoucher gebruiken voor 1 of meerdere opleidingen in hetzelfde vakgebied.

U kunt hiervan gebruikmaken als de volgende 2 situaties voor u gelden:

 • u ontvangt WW-uitkering, u heeft een arbeidsovereenkomst of u werkt als zelfstandige; én
 • u gaat een opleiding volgen in de richting van een kansberoep of u wilt met een ervaringscertificaat (EVC) bewijzen dat u geschikt bent voor werk bij een toekomstige werkgever.

De voorwaarden voor de scholingsvoucher voor werkzoekende zijn:

 • U moet ingeschreven zijn als werkzoekende bij UWV. Dat doet u door uw cv te plaatsen op werk.nl.
 • Het beroep waarvoor u de opleiding doet, is opgenomen in de Kansberoepenlijst (doc, 133 kB).
 • De opleiding wordt afgesloten met een erkend diploma of certificaat.
 • De aanvraag mag maximaal € 2.500 (inclusief btw) zijn. Daaronder vallen dan alle kosten die bij de opleiding horen, zoals inschrijfkosten, studiemateriaal en collegegeld. Als de opleiding duurder is, dan betaalt u de rest zelf.
 • Uw aanvraag voor de scholingsvoucher moet uiterlijk 14 dagen na uw eerste opleidingsdag bij ons binnen zijn. U vraagt de voucher uiterlijk 31 december 2017 aan.
 • U kunt 1 keer gebruikmaken van de scholingsvoucher voor werkzoekende.
 • Er is niet eerder een opleiding of EVC-traject voor u betaald vanuit de Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015.
 • De opleiding of de kosten voor het behalen van het ervaringscertificaat tijdens een EVC-traject worden niet al (gedeeltelijk) betaald uit andere regelingen van de overheid.