Trump trekt VS terug uit handelsakkoord met Aziatische landen/ Trump kéo Mỹ ra khỏi hiệp định thương mại (handelsakkord) với các nước châu Á

Donald Trump heeft maandag officieel aangekondigd dat de Verenigde Staten zich terug zullen trekken uit het handelsakkoord met landen aan de andere kant van de Pacifische Oceaan, het zogeheten Trans Pacific Partnership (TPP).  / Donald Trump đã chính thức tuyên bố hôm thứ 2 rằng Mỹ sẽ ra khỏi hiệp định thương mại với các quốc gia ở phía bên kia Thái Bình Dương, còn được gọi là hiệp định TPP.

Het besluit van Trump ligt in lijn met zijn eerdere uitspraken over een nieuwe koers van de Verenigde Staten op het gebied van handelsakkoorden./ Quyết định này của Trump thống nhất với bài diễn văn trước đây của ông về một cách mới của Mỹ liên quan đến các loại hiệp định thương mại

Via TPP handelt de VS met twaalf landen in Azië en de Pacific, waaronder Australië en Maleisië./ Thông qua TPP, Mỹ giao dịch với 12 quốc gia ở Châu Á và Thái Bình Dương, có cả Úc và Malaysia.

Het akkoord werd gesloten in 2015, maar is nog niet door alle landen geratificeerd. In plaats van TPP wil Trump handelsafspraken maken met afzonderlijke landen. / Hiệp định được kí kết vào năm 2015 nhưng chưa được làm cho có hiệu lực ở tất cả các quốc gia. Thay vì TPP, Trump muốn thỏa thuận thương mại với những quốc gia riêng biệt.

Trump had eerder al door laten schemeren van TPP af te willen, omdat hij van mening is dat het schadelijk is voor de Amerikaanse economie./ Trump đã có ý bóng gió trước đó về việc kết thúc hiệp định TPP, vì theo ông ấy hiệp định này gây hại cho nền kinh tế Mỹ

Zo veroordeelde hij het uitbesteden van productie door Amerikaanse bedrijven aan het buitenland. In zijn inauguratiespeech sprak Trump daarnaast de woorden: “Koop Amerikaans en huur Amerikanen in“.  /Vì vật ông ấy cáo buộc việc gia công sản xuất bởi các doanh nghiệp Mỹ ở nước ngoài. Trong diễn văn nhậm chức Trump nói như sau: ” mua hàng Mỹ và thuê người Mỹ

Wereldeconomie/ Kinh tế thế giới

Het handelsakkoord TPP vormt een groot onderdeel van de Amerikaanse economie./ Hiệp định thương mại TPP hình thành một phần lớn nền kinh tế Mỹ

Daarnaast is de impact van TPP op de wereldeconomie aanzienlijk./ Do đó ảnh hưởng của TPP lên nên kinh tế thế giới là cực kì lớn

Het akkoord beslaat ongeveer 40 procent van de wereldwijde handel. / Hiệp định này chiếm khoảng 40%  thương mại thế giới

Naast TPP heeft Trump eerder ook gezegd over het zogeheten NAFTA-akkoord te willen heronderhandelen of het akkoord te willen opzeggen./ Ngoài TPP thì Trump cũng có nói về ý muốn thỏa thuận lại Hiệp định NAFTA

NAFTA is een samenwerking tussen de Noord-Amerikaanse landen Canada, Mexico en de Verenigde Staten./ NAFTA là một liên kết thương mại giữa các nước Bắc Mỹ như Canada, Mexico và Mỹ.

Overheidsmedewerkers/ Nội các chính phủ

Ook binnen de VS zal Trump enkele wijzigingen doorvoeren op economisch gebied./ Trong nội bộ Mỹ Trump sẽ chỉnh sữa lại một vài điều trong lĩnh vực kinh tế

Zo heeft hij maandag onder meer gezegd dat er een stop komt op het aannemen van personeel bij bepaalde onderdelen van de Amerikaanse overheid./ Vì thế vào hôm thứ hai ông ấy cũng đã nói rằng sẽ có việc chấ dứt tuyển dụng nhân sự ở một vài bộ phận trong chính phủ Mỹ.

(http://www.nu.nl/economie/4411920/trump-trekt-vs-terug-handelsakkoord-met-aziatische-landen.html)