4000 banen weg bij hogere invoertaks VS/ Mất 4000 việc làm bởi thuế nhập khẩu cao do chính sách của Mỹ

Nederland is een van de landen van de Eurozone die het meest getroffen zou worden door hogere invoertarieven in de VS. Dat becijferde de Belgische professor Hylke Vandenbussche van de KU Leuven.

Hà Lan là một trong những quốc gia khu vực châu Âu sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề do thuế suất cao từ Mỹ. Thống kê này được đưa ra bởi giáo sư Hylke Vandenbussche từ KU Leuven ở Bỉ

In Nederland zouden er volgens haar berekeningen ongeveer 4000 banen op de tocht komen te staan wanneer de Amerikaanse heffing op Europese goederen naar 5% gaat.

Theo sự tính toán của giáo sư thì Hà Lan sẽ có 4000 việc làm đứng ở bờ vực nguy hiểm khi thuế suất Mỹ đánh vào hàng hóa châu Âu tăng 5%

 Dat komt overeen met 2,6 banen per 10.000 werkenden, evenveel als in België.
Số liệu này tương đương ở Bỉ, theo tỷ lệ 2,6 việc làm trên 10.000 người lao động
Voor Ierland en Duitsland ligt dat met 3,6 banen per 10.000 werkenden het hoogste van de Eurozone.
Ở Ireland và Đức thì tỷ lệ cao nhất trong khu vực châu Âu với con số 3,6 việc làm trên 10.000 lao động
In absolute getallen zou Duitsland het meest getroffen worden, daar zouden 15.400 banen verdwijnen./
Trong sự tính toán tuyệt đối thì Đức sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất, sẽ có 15.400 việc làm mất đi.

Nu is de gemiddelde Amerikaanse invoerheffing voor EU-goederen 2,1%. /Hiện tại thì thuế nhập khẩu trung bình mà Mỹ đánh vào hàng hóa châu âu là 2,1%

Maar Trump zou van plan zijn dit tarief te verhogen naar 5% of mogelijk zelfs nog hoger./ Nhưng Trump sẽ có kế hoạch nâng mức thuếsuát này lên 5% hoặc có khả năng cao hơn nữa.

Volgens Vandenbussche is een hogere importheffing op korte termijn goed voor binnenlandse producenten. „Als er geen Europese producten binnenkomen, kopen Amerikaanse consumenten producten die in de VS zijn gemaakt.”

Theo giáo sư Vandenbussche thì trong ngắn hạn thuế suất cao sẽ tốt cho sản xuất nội địa ” Khi không có hàng hóa châu Âu nhập vào thì người Mỹ sẽ tiêu dùng hàng Mỹ”

Innovatie/ Sáng tạo

Maar op de lange termijn is protectionisme slecht voor de economische groei zegt de professor./ Nhưng trong dài hạn thì cơ chế bảo hộ gây ảnh hưởng xấu cho sự phát triển kinh tế, theo lời giao sư cho biết.

„Dat komt omdat bedrijven minder worden opengesteld aan invloeden van buitenaf. Apple was minder vooruitstrevend geweest als de VS een meer gesloten economie was. Je remt de vooruitgang. Bovendien is alles zelf willen produceren niet per se de meest efficiënte manier.”

“Bởi các doanh nghiệp sẽ ít mở ra do ảnh hưởng từ bên ngoài. Apple sẽ tăng trưởng chậm nếu Mỹ đóng cửa chính sách kinh tế. Bạn kìm hãm sự phát triển. Hơn nữa tự thân sản xuất không phải là cách hiệu quả nhất”

Europa is een belangrijke handelspartner voor de VS./ Châu Âu là đối tác thương mại quan trọng của Mỹ

Volgens het rapport zijn er in de EU circa 2,5 miljoen banen verbonden met de direct en indirecte export van goederen naar de VS./ Theo thống kê thì có khoảng 2,5 triệu việc làm liên quan trực tiếp đến xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ

Jaarlijks voert Europa voor €253 miljard uit naar de VS./ Hàng năm ChâuÂu xuất hàng hóa trị giá 253 triệu Euro sang Mỹ

Een importheffing van 5% zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen. Dat kost 0,09% van het Europese bnp./ Chính sách thuế suất tăng 5% nghĩa là sẽ có 50.000 việc làm mất đi. Theo đó mà 0.09% tổng sản lượng quốc gia của Châu Âu giảm xuống.

(bnp bruto nationaal product tương tự  gnp = Gross National Product )

(http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/27491454/___4000_banen_weg_bij_hogere_invoertaks_VS___.html)