WW-uitkering : nghĩa là trợ cấp thất nghiệp tạm thời , chữ WW viết chi tiết là Werkloosheidswet,  khác với bijstand-uitkering : trợ cấp xã hội)

U kunt een WW-uitkering krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

Bạn có thể nhận trợ cấp thất nghiệp khi bạn đáp ứng những điều kiện sau:

 • Verzekerd voor werkloosheid / Đã mua Bảo hiểm thất nghiệp
  U bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal zo als u bij een werkgever in dienst bent of was. Als u de AOW-leeftijd bereikt, bent u niet meer verzekerd. / Bạn đã được mua bảo hiểm khi thất nghiệp. Thường là khi bạn làm thuê cho một công ty nào đó. ( Nếu bạn làm tư nhân, lao động tự do thì áp dụng luật khác) Nếu bạn đã đến tuổi về hưu thì không được trợ cấp này nữa.
 • Verlies van minimaal 5 uren per week / Mất ít nhất 5 giờ mỗi tuần
  U verliest 5 uur of meer van uw werk per week. En u heeft geen recht meer op loon over die uren. Dus ook als u een deel van uw baan kwijtraakt kunt u een WW-uitkering aanvragen. Werkte u gemiddeld minder dan 10 uur per week? Dan bent u werkloos als u minimaal de helft van dit aantal uren en het loon over die uren kwijtraakt. Overuren of tijdelijk extra gewerkte uren tellen ook mee.
 • Bạn mất ít nhất 5 giờ làm việc mỗi tuần. Và bạn có quyền nhận lương trên 3 giờ. Vì vậy ngay cả khi bạn mất một phần công việc thì bạn có thể yêu cầu trợ cấp thất nghiệp. Bạn làm trung bình ít hơn 10 giờ một tuần? Như vậy bạn thất nghiệp khi mất ít nhất một nữa trên tổng số giờ và số tiền lương nhận được cũng giảm tương ứng. Làm thêm giờ hoặc tạm thời làm thời giờ cũng được tính
  Let op: krijgt u na uw ontslag meteen een nieuwe baan voor hetzelfde aantal uur of meer? En krijgt u minder loon? Dan kunt u geen WW-uitkering krijgen om uw inkomen aan te vullen./ Chú ý: Sau khi bị nghĩ việc bạn ngay lập tức có việc mới với số giờ tương tự ? và nhận được ít lương hơn? như vậy bạn không được nhận trợ cấp thất nghiệp để bù cho mức thu nhập bị mất đó
 • Direct beschikbaar voor betaald werk / Ngay lập tức có thể làm công việc được trả tiền
  U bent direct beschikbaar voor betaald werk. Maak dus bijvoorbeeld geen afspraken voor onbetaalde activiteiten, als u daardoor niet direct aan een nieuwe baan kunt beginnen./ Ngay lập tức bạn có thời gian để nhận các công việc đựợc trả tiền. Do đó chẳng hạn như không đặt hẹn cho các công việc không trả tiền, khi bạn không trưc tiếp có được một công việc mới từ các hoạt động đó
 • In laatste 36 weken minstens 26 weken gewerkt / Trong suốt 36 tuần có ít nhất 26 tuần làm việc
  U heeft in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken gewerkt (een week is van maandag tot en met zondag)./ Bạn có ít nhất 26 tuần làm việc trong 36 tuần gần nhất.  (một tuần tính từ thứ hai đến chủ nhật)
 • Geen schuld aan werkloosheid / Không có lỗi khi thất nghiệp
  U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden. Als u door uw eigen schuld werkloos bent geworden, krijgt u misschien geen WW-uitkering./ Bạn bị thất nghiệp không phải do lỗi của mình. Khi bạn bị thất nghiệp do lỗi của mình, có thể bạn không nhận được trợ cấp thất nghiệp.

Khi nào phải nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ? 

Wordt u binnenkort werkloos? Wij raden u aan een WW-uitkering ongeveer 2 weken voor uw laatste werkdag aan te vragen. Wij hebben dan de salarisgegevens die nodig zijn voor de beslissing over uw uitkering. En wij kunnen u dan snel laten weten of u recht heeft op een WW-uitkering. Vraag een WW-uitkering tot uiterlijk 1 week na uw laatste werkdag aan. Voor het aanvragen van een WW-uitkering heeft u een DigiD-inlogcode nodig. Heeft u nog geen DigiD? Houd er dan rekening mee dat de aanvraag van een DigiD 5 dagen kan duren.

Bạn sẽ thất nghiệp trong thời gian ngắn? Chúng tôi khuyên bạn trong vòng 2 tuần trước khi nghĩ việc thì nộp đơn yêu cầu ww-uitkering. Chúng tôi cần thông tin chi tiết lương của bạn để đưa ra quyết định trợ cấp cho bạn. Và chúng tôi cũng nhanh chóng cho bạn biết là bạn có quyền nhận Ww-uitkering hay không. Nộp đơn yêu cầu nhận WW-uitkering ít nhất một tuần trước ngày làm việc cuối cùng. Để nộp đ7n thì bạn phải có số DigiD. Nếu bạn chưa c1 số DigiD thì phải xin số đó trong 5 ngày làm việc.

Nhận được bao nhiêu trợ cấp ? 

Wilt u weten hoeveel uitkering u ongeveer krijgt als u werkloos wordt? Vul dan de Rekenhulp WW in. U krijgt daar een indicatie van de hoogte.

Nếu bạn muốn biết sẽ nhận được khoảng bao nhiêu tiền trợ cấp thì hãy điền thông tin vào ứng dụng trên trang web http://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/ik-word-werkloos/detail/hoe-hoog-wordt-mijn-ww-uitkering

De eerste 2 maanden ontvangt u 75% van uw dagloon. Daarna ontvangt u 70% van uw dagloon. Wilt u meer informatie over de berekening van uw dagloon en de hoogte van uw uitkering? Kijk dan onder aan deze pagina bij Achtergrondinformatie over de WW.

Trong 2 tháng đầu tiên bạn nhận được 75% mức lương hàng ngày. Sau đó là 70%. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin thì vào trang này 

Als u naast uw WW-uitkering inkomsten heeft, dan trekken wij misschien een deel van die inkomsten af van uw uitkering. Meer informatie hierover leest u op Tijdens mijn WW-uitkering. .

Nếu bạn có thu nhập ngoài trợ cấp thất nghiệp, chúng tôi sẽ rút lại một phần trợ cấp. Chi tiết vui lòng xem thêmTijdens mijn WW-uitkering:

Let op: vanaf 1 december 2016 verandert de manier waarop wij het dagloon berekenen. Lees meer over deze nieuwe berekening op / Chú ý: từ 1/12/1016 sẽ có thay đổi cách tính luông ngày.

(nguồn: http://www.uwv.nl/)