Vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor een uitkering bij UWV, heeft u een aantal plichten. Dit zijn regels waaraan u zich moet houden. UWV bepaalt zo of u recht heeft op een uitkering, hoe hoog uw uitkering wordt en hoelang u deze krijgt. Natuurlijk heeft u ook een aantal rechten.

Ngay khi bạn nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp thì bạn phải tuân thủ một số điều mục. Đây là những luật lệ mà bạn phải làm theo. UWV quyết định bạn có nhận được trợ cấp hay không, cao mức bao nhiêu và nhận trong bao lâu. Đương nhiên là bạn cũng có một vài quyền lợi nhất định.

UWV controleert/ UWV kiểm tra

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Houdt u zich niet aan uw plichten? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen.

Chúng tôi sẽ kiểm tra bạn có thực hiện nghĩa vụ hay không. Nếu bạn không tuân theo? Bạn sẽ nhận được tạm thời ít hơn hoặc không có trợ cấp và/hoặc một khoản tiền phạt. Nếu bạn nhận được quá nhiều tiền trợ cấp ( vượt con số mà bạn được có) thì bạn phải trả lại.

 • Geef de juiste informatie over uself en uw situatie/ Cung cấp đầy đủ thông tin về bản thân và tình hình của bạn hiện tại
 • Geef wijzigingen door tijdens uw UWV uitkering/ Cung cấp thông tin bổ sung trong suốt quá trình nhận trợ cấp
 • Geef uw inkomsten door/ Cung cấp thông tin thu nhập của bạn
 • Geef door dat u meer gaat werken/ Cung cấp thông tin nếu bạn đi làm thêm
 • Geef uw vakantiedagen door/ Cung cấp thông tin ngàyn nghỉ của bạn
 • Geef uw vrijwilligerwerk door/ Cung cấp thông tin làm việc tình nguyện của bạn
 • Geef door dat u ziek bent/ Cung cấp thông tin nếu bạn bị ốm
 • Solliciteer active naar passend werk/ Tích cực đi phỏng vấn tìm việc phù hợp ( ít nhất 4 cuộc hẹn phỏng vấn trong 4 tuần)
 • Accepteer en behoud passend werk/ Chấp nhận và dùy trì công việc phù hợp
 • Voorkom dat u werklos wordt/ Giữ sao cho không mất việc
 • Voer uw taken in de Werkmap uit/ Điền thông tin vào bản đồ việc làm
 • Zorg voor en geldig identiteitbewijs/ Bảo đảm thông tin cá nhân hợp lệ
 • Kom naar afspraken bij UWV/Đến theo lời hẹn của UWV
 • Werk mee aan onderzoek/ Cùng tham gia vào việc điều tra nghiên cứu từ sở lao động

Chi tiết xem thêm : http://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/uw-rechten-en-plichten/detail/plichten-met-ww-uitkering/geef-de-juiste-informatie-over-uzelf-en-uw-situatie