Tweede Kamer (HẠ VIỆN)

De volgende Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 15 maart 2017. De laatste Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 12 september 2012. Dit was een ontbindingsverkiezing als gevolg van de val van het kabinet. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats, in maart of mei (afhankelijk van de vraag of in hetzelfde jaar ook verkiezingen zijn voor provinciale staten of gemeenteraden).

Cuộc bầu cử Hạ Viện lần tới được diễn ra vào ngày 15 tháng 3 năm 2017. Cuộc bầu cử lần trước đã được diễn ra vào ngày 12 tháng 12 năm 1012. Đây là một cuộc tái bầu cử do sự giải thể của chính phủ đương thời. Bình thường cuộc bầu cử diễn ra mỗi 4 năm, vào tháng 3 hoặc tháng 5 (tùy thuộc vào nhu cầu bầu cử ra hội đồng thành phố hoặc hội đồng phường trong cùng năm đó)

Tijdslijn Tweede Kamerverkiezing van registratie partijnaam tot bekendmaking uitslag

Thời gian bầu cử Hạ Viện từ khi đăng ký các đảng tham gia đến khi công bố kết quả

19 december 2016 Laatste dag registratie aanduiding/ Chỉ định ngày đăng kí cuối cùng

Politieke partijen moeten uiterlijk 19 december 2016 hun partijnaam bij de Kiesraad laten registreren om onder deze naam deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezing. Deze aanduiding komt bovenaan het stembiljet te staan.

Các đảng chính trị phải công bố tên đảng của họ ngày 19 tháng 12 năm 2016 bằng cách đăng ký với hội đồng bầu cử, tên này được sử dụng để tham gia bầu cử vào hạ viện. Sự chỉ định này nằm phía trên của lá phiếu

30 januari 2017 Dag van kandidaatstelling/ Ngày giới thiệu ứng viên

Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen tussen 9.00 uur en 17.00 uur hun kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezing in bij de Kiesraad.

Vào ngày này các đảng phái chính trị đưa ra danh sách ứng viên sẽ tham gia vào cuộc bầu cử Hạ Viện từ 9:00 đến 17:00 cho hội đồng bầu cử.

3 februari 2017  Zitting geldigheid kandidatenlijsten/ Danh sách ứng viên hợp lệ

In een openbare zitting beslist de Kiesraad over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en over lijstencombinaties. Ook nummert de Kiesraad in deze zitting de kandidatenlijsten.

Trong cuộc họp đại chúng, hội đồng bầu cử quyết định về tính hợp lệ của danh sách ứng cử viên, trong đó là bản thân các ứng viên và danh sách kết hợp. Ngoài ra hội đồng bầu cử cũng  đánh số vào danh sách ứng viên này

15 maart 2017 Dag van stemming/ Ngày bầu cử

Op deze dag gaan kiezers naar het stembureau om te stemmen op degenen door wie zij vertegenwoordigd willen worden in de Tweede Kamer. Kiezers moeten de Nederlandse nationaliteit hebben,18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Vào ngày này, các cử tri đi đến phòng bỏ phiếu để bỏ phiếu cho những người mà họ muốn được đại diện trong quốc hội. Người đi bầu phải có quốc tịch Hà Lan, 18 tuổi trở lên và không bị tước quyền được bầu cử.

21 maart 2017 Bekendmaking uitslag/ Công bố kết quả

In een openbare zitting maakt de Kiesraad de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezing bekend.

Trong một phiên họp công cộng, Hội đồng bầu cử công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử Hạ viện.

Tweede Kamer in vogelvlucht

Sơ lược về quốc hội

Nederlanders met kiesrecht mogen elke 4 jaar – of vaker als een kabinet valt en er ontbindingsverkiezingen worden gehouden – kiezen wie hen vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer vormt samen met de Eerste Kamer het Nederlandse parlement (in de Grondwet Staten-Generaal genoemd).

Hà Lan có quyền bầu cử vào mỗi bốn năm – hoặc thường xuyên hơn nếu chính phủ đương thời giải thể  – để chọn người đại diện vào Hạ Viện. Hạ viện cùng với Thượng viện, tạo thành  Quốc hội Hà Lan (đã đề cập trong Hiến pháp).

De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden. De belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn: het controleren van de regering en het maken van nieuwe wetten. Het kabinet (bestaand uit de minister-president, ministers en staatssecretarissen) wordt niet gekozen. Na de Tweede Kamerverkiezing onderhandelen politieke partijen om een coalitie te vormen die de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer heeft.

Hạ Viện bao gồm 150 thành viên. Nhiệm vụ chính của Hạ Viện là : kiểm soát chính phủ và xây dựng luật mới. Nội các (bao gồm Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thư ký) không được chọn. Sau cuộc bầu cử Hạ Viện, các đảng chính trị thương lượng với nhau để tạo thành một liên minh nhằm nhận được sự hỗ trợ của đa số ghế trong hạ viện.

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/inhoud/tweede-kamer

L.V dịch