Trong môn viết sẽ gồm có:

Hoàn thành 8 câu ( 20 phút)

1 đoạn văn ngắn ( 20 phút) : hoàn thành một lá thư, mô tả một tình huống nào đó

2 đoạn văn dài ( 60 phút) mỗi đoạn 100-150 từ có thể là báo cáo số liệu một đồ thị , một nhận định cá nhân về một tình huống nào đó