Tất cả các thông tin liên quan đến thi tiếng Hà Lan:

A1 – Imburgering in het buitenland : kì thi đầu tiên để lấy visa định cư vào Hà Lan

A2- Imburgeringsexamen: kì thi bắt buộc trong vòng 3 năm để được lấy quốc tịch Hà Lan

B1- Staatsexamen Programma 1: kì thi tiếng Hà Lan để học nghề, cao đẳng

B2- Staatsexamen Programma 2: kì thi tiếng Hà Lan để học đại học