Khi nghe nhắc đến từ Gilde, bạn có thể hiểu nôm na đó là một tổ chức công đoàn được lập ra từ thời Trung Cổ. Ở thời kì này…
Continue Reading