Luyện phát âm theo bảng chữ cái :

Luyện phát âm eu-ui:

Luyện phát âm ou – ui

Luyện phát âm w-v

Luyện phát âm ngắn a e i o u,  và âm dài aa, oo, au, ou, ui, ij, auw…:


Phân biệt âm ngắn (Korte klank),  âm dài ( lange klank)

Phân biệt âm 00 – o